Tổng số: 104
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3736/QĐ-UBND 28/12/2021 Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Lượt xem: 192
Tải về 0
603/BC-UBND 30/11/2021 Báo cáo tình hình sản xuất, tiêu thụ, hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã chế biến, hộ kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản trong bối cảnh dịch Covid-19
Lượt xem: 88
Tải về 0
595/BC-UBND 23/11/2021 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Lượt xem: 88
Tải về 0
1403/QĐ-UBND 25/06/2021 Quyết định về việc thành lập Tổ công tác đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án phát triển chăn nuôi đại gia sức trên địa bàn huyện Hòa An, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 85
Tải về 0
537/QĐ-UBND 05/04/2021 Quyết định về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo bổ sung và hộ mới thoát nghèo năm 2021
Lượt xem: 101
Tải về 0
3895/UBND-VX 24/12/2020 Quyết định về việc phê duyệt danh sách điều chỉnh các hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn xã Bạch Đằng
Lượt xem: 99
Tải về 0
3896/QĐ-UBND 24/12/2020 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp bò giống lai sind lai F1 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 xã Đức Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 102
Tải về 0
3864/QĐ-UBND 18/12/2020 Quyết định Phê duyệt danh sách điều chỉnh, bổ sung các hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà tiêu, chuồng gia súc hợp vệ sinh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
Lượt xem: 75
Tải về 0
3716/QĐ-UBND 07/12/2020 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp vật liệu xây dựng nâng cấp, sửa chữa mương thủy lợi UBND thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 98
Tải về 0
3620/QĐ-UBND 30/11/2020 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp phân bón, giống cây trồng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 104
Tải về 0
12345678910...