Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
52/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòa An khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 119
24/03/2020
51/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Trưởng ban pháp chế HĐND huyện Hòa An khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-20
Lượt xem: 111
24/03/2020
50/NQ-HĐND Nghị quyết về việc chấp thuận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Hòa An, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 115
24/03/2020
133/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên ủy ban nhân dân huyện Hòa An khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 61
21/12/2019
132/NQ-HĐND Nghị quyết về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020
Lượt xem: 64
21/12/2019
131/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Hòa An
Lượt xem: 69
21/12/2019
130/NQ-HĐND Nghị quyết về Quyết định danh mục, chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020
Lượt xem: 97
21/12/2019
129/2019/NQ-HĐND Nghị quyết vê kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Lượt xem: 113
21/12/2019
81/NQ-HĐND Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hòa An
Lượt xem: 63
19/08/2019
61/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2018
Lượt xem: 43
21/06/2019
12