Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 626
  • Trong tuần: 7 564
  • Tổng lượt truy cập: 712519
Đăng nhập
Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ tỉnh làm việc tại huyện
Lượt xem: 97
Ngày 12-9-2023, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ tỉnh do đồng chí Nguyễn Lâm Thị Tú Anh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ; công tác quản lý văn thư, lưu trữ; thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện Hòa An năm 2023.
anh tin bai

Đoàn kiểm tra tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện.

Ngay từ đầu năm 2023, UBND huyện Hòa An đã chỉ đạo xây dựng và ban hành các kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác CCHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đến thời điểm hiện tại, đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành 33/46 nhiệm vụ, đạt 71,7% KH đề ra, 13/46 nhiệm vụ đã và đang tiếp tục thực hiện và đánh giá vào cuối năm 2023. Các TTHC kịp thời được cập nhật, công khai theo đúng quy định tại Bộ phận một cửa, trên Trang Thông tin điện tử huyện; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành được quan tâm, phần mềm một cửa hiện đại được đưa vào áp dụng và thực hiện tại cấp huyện, cấp xã; việc áp dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản ngày càng thực hiện có hiệu quả. Từ ngày 01/01/2023 đến 07/9/2023, tổng số TTHC tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp huyện 947 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 58,3% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận và cấp xã 18.380 hồ sơ; tổng số TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích là 12 hồ sơ. Các chế độ, chính sách đối với CBCCVC được triển khai kịp thời; việc sắp xếp, bố trí, điều động CBCCVC được thực hiện đảm bảo quy định; công tác đào tạo bồi dưỡng luôn được quan tâm, chú trọng; đội ngũ CBCCVC cơ bản đã được chuẩn hóa về chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước. Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đặc biệt là gắn việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc đánh giá cán bộ với việc tinh giản biên chế đã tạo động lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong thực thi công vụ của đội ngũ CBCCVC.

Với vai trò là Trưởng Cụm thi đua các huyện miền Tây, UBND huyện Hòa An đã thực hiện tốt việc phát động phong trào thi đua và đăng ký thi đua với UBND tỉnh, xây dựng và ban hành các văn bản phục vụ hoạt động của Cụm thi đua các huyện miền Tây năm 2023; các khối, cụm thi đua thuộc huyện cơ bản hoạt động đúng theo quy định. Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục có những chuyển biến tích cực, tạo khí thế phấn khởi, hăng say trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Đối với công tác văn thư, lưu trữ, trong 8 tháng đầu năm 2023, Văn phòng HĐND&UBND huyện đã thực hiện nộp lưu 503 cặp, 1.922 hồ sơ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn, bảo quản có thời hạn vào Lưu trữ cơ quan; thực hiện nộp lưu 128 cặp, 474 hồ sơ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn về Lưu trữ lịch sử tỉnh.  Việc bố trí kho, các trang thiết bị và hệ thống phòng cháy, chữa cháy bảo quản tài liệu lưu trữ cơ bản được thực hiện đúng theo quy định. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ, triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành VNPT-iOffice và một số phần mềm quản lý chuyên ngành.

Huyện Hòa An kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm bố trí kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác CCHC; tổ chức mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho CBCCVC, nhất là cán bộ, công chức cấp xã; tổ chức các cuộc học tập, trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu các mô hình, cách làm hay của các tỉnh khác về chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PCI và PAPI , từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, những mô hình mới về CCHC để vận dụng vào công tác CCHC của tỉnh, góp phần nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh trong thời gian tới; bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị trong công tác chỉnh lý hồ sơ, đầu tư kho lưu trữ, trang thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng tại các xã, xóm và các thiết bị di động thông minh cho các xóm, tổ dân phố để đáp ứng các điều kiện thành hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng và thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Hằng năm, mở các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý văn thư, lưu trữ cho CBCCVC cấp cơ sở để hướng dẫn cách thức, trình tự lựa chọn và giao nhận hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan vì đa số cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ ở các cơ quan, đơn vị là kiêm nhiệm.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Lâm Thị Tú Anh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lâm Thị Tú Anh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị trong thời gian tới, lãnh đạo UBND huyện Hòa An quan tâm chỉ đạo sâu sát hơn nữa tới công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ; công tác quản lý văn thư, lưu trữ; thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện. Các phòng chuyên môn, đặc biệt là Phòng Nội vụ tích cực, chủ động, linh hoạt hơn trong công tác tham mưu, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ. Đối với cấp xã, tập trung thực hiện, cụ thể hóa các văn bản của cấp trên một cách đơn giản, dễ hiểu, chọn gắn những việc phù hợp địa phương để tổ chức thực hiện,…

Phạm Hà – Nông Khuyên