Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 11
Đăng nhập
Lượt xem: 38

Hòa An: Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh tuyên truyền về chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 tại xã Dân Chủ

Ngày 30-11-2022, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị thông tin tuyên truyền chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 tại xã Dân Chủ.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, báo cáo viên của Hội Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh thông tin tuyên truyền các nội dung: Chương trình truyền thông và kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2021 trên địa bàn tỉnh; chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định 1018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 – 2025.

Qua hội nghị nhằm thông tin, phổ biến kịp thời mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, người dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đến nay, xã Dân Chủ đạt 5/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới gồm: thông tin và tuyên truyền; giáo dục và đào tạo; y tế; văn hóa; quốc phòng và an ninh.

Phạm Hà – Minh Thắng