Thường trực Ủy ban nhân dân

II

Thường trực Ủy ban nhân dân

Số ĐT

1

Bế Đặng Chuyên

Chủ tịch UBND huyện

0263 860 152

2

Nguyễn Hữu Thao

Phó Chủ tịch UBND huyện

0263 860 150

3

Nguyễn Văn Thuận

Phó Chủ tịch UBND huyện

0263 860 201