Phòng tài chính kế hoạch

1

Nguyễn Quỳnh Như

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

0915.917.688

2

Nguyễn Thị Oanh

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

01233.575.515