Phòng Nông nghiệp và phát triển nông nghiệp

1

Lưu Văn Bách

Trưởng phòng NN&PTNN huyện

01668.128.973

2

Phạm Thị Huệ

Phó Trưởng phòng NN&PTNN huyện

01248.858.226

3

Nông Mùi Thượng

Phó Trưởng phòng NN&PTNN huyện

01668.127.349