Phòng Giáo dục và Đào tạo

1

Nguyễn Hải Nam

Trưởng phòng Giáo dục& Đào tạo

0912.529205

2

Nguyễn Thị Út

Phó Trưởng phòng Giáo dục& Đào tạo

0976.735.250

3

Phan Bích Liễu

Phó Trưởng phòng Giáo dục& Đào tạo

0917.009.828