Phòng Kinh tế và hạ tầng

1

Đàm Thanh Hưởng

Trưởng phòng 

0913.016.568

2

Hoàng Trung Triều

Phó Trưởng phòng 

0942.189.389

3

Dương Đình Thuận

Phó Trưởng phòng 

0946.368.957