Công an huyện

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Đoàn Văn Hiệu

Trưởng Công an huyện

 

2

Lương Văn Hùng

Phó Trưởng Công an huyện

 

3

Hoàng Tuấn Nam

Phó Trưởng Công an huyện

 

4

Phạm Thế Diễn

Phó Trưởng Công an huyện